Přijímáme zodpovědnost v oblasti bezpečnosti, zdraví a ochrany životního prostředí vůči našim zaměstnancům, lidské společnosti a přírodě. I nadále budeme zlepšovat a optimalizovat náš výkon v této oblasti. Bezpečnost a zdraví našich zaměstnanců a minimalizaci vlivu na životní prostředí považujeme za naši prioritu.

Politika bezpečnosti práce

Všichni naši spolupracovníci si jsou vědomi zodpovědnosti za bezpečnost a svým přístupem jsou vzorem pro nově příchozí zaměstnance. Plně dodržujeme veškerá zákonem stanovená pravidla bezpečnosti práce a požární ochrany. V pravidelných intervalech se podrobujeme externím i interním prověrkám bezpečnostního systému. Před každou změnou technologie zahajujeme aktivní proces vyhledávání rizik, jenž je striktně definován v interních pravidlech.

Politika životního prostředí

Dodržujeme nejpřísnější státem stanovená kritéria v oblasti životního prostředí a neustále pracujeme na zefektivnění všech systémů majících vliv na emisní limity, které jsme se zavázali v budoucnu stále snižovat. Lonza je držitelem rozhodnutí o Integrovaném povolení (IPPC).

Nakládání s odpady

Nakládáme s odpady v souladu se zákonem o odpadech a platnými prováděcími předpisy. V této oblasti je maximální pozornost věnována sběru a separaci využitelných složek odpadu jako jsou například kovy, papír, plasty, sklo a jejich následné recyklaci. Nebezpečné odpady jsou pečlivě oddělovány a v pravidelných intervalech řádně likvidovány. Veškerá produkce odpadů je předávána renomovaným odpadářským společnostem k dalšímu využití nebo likvidaci.